Warning: compact(): Undefined variable $post_date_part1 in /customers/1/0/1/jitskerunning.nl/httpd.www/wp-content/themes/runcrew/fw/core/core.wp.php on line 1648 Warning: compact(): Undefined variable $post_date_part2 in /customers/1/0/1/jitskerunning.nl/httpd.www/wp-content/themes/runcrew/fw/core/core.wp.php on line 1648

 Algemene voorwaarden 

 

Het aanmeldformulier wordt door de deelnemer zo volledig mogelijk en naar waarheid ingevuld. Het ondertekenen van het aanmeldformulier is een akkoord van de deelnemer voor de door Jitske Cats sport- en beweegadvies gehanteerde voorwaarden. 

Het volgen van de cursus of training of opvolgen van adviezen verzorgd door Jitske Cats sport- en beweegadvies is voor eigen risico. De trainer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en zaken, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens en/of na de cursusperiode. 

Indien de deelnemer twijfelt over zijn/haar gezondheid, is een sportmedische keuring bij een Sport Medische Instelling, dan wel een goedkeuring van haar/zijn behandelend (huis)arts een eis voor deelname aan een cursus of training. 

Jitske Cats sport- en beweegadvies houdt zich het recht voor een cursus/training af te breken, te annuleren indien er twijfels bestaan over de gezondheid van de deelnemer. 

Jitske Cats sport- en beweegadvies houdt zich het recht voor, bij onvoldoende inschrijvingen, de cursus te annuleren, dan wel in overleg met de deelnemer de cursus, aanvangsdatum, cursusduur of cursuskosten te wijzigen. 

Bij verhindering van de deelnemer, dient de deelnemer zich voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet 24 uur van te voren geannuleerd is, is Jitske Cats sport- en beweegadvies gerechtigd om de afspraak in rekening te brengen. 

Indien Jitske Cats sport- en beweegadvies door omstandigheden de training/ cursus annuleert is de deelnemer geen kosten verschuldigd. 

Geldzaken 

Voor aanvang van de cursus deelt Jitske Cats sport- en beweegadvies de deelnemer mondeling of schriftelijk(e-mail) mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn indien niet exclusief vermeld inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Jitske Cats sport- en beweegadvies is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Jitske Cats sport- en beweegadvies beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden. De deelnemer heeft bij onvoorziene prijswijzigingen recht om per onmiddellijk de overeenkomst te beëindigen. 

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de deelnemer per bankoverschrijving na ontvangst factuur te geschieden. 

Indien de factuur 14 dagen na factuurdatum niet is voldaan, dan is Jitske Cats sport- en beweegadvies gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, als ook 

alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaande kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten. 

Het advies van Jitske Cats sport- en beweegadvies is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Jitske Cats sport en beweegadvies sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de deelnemer van door Jitske Cats sport en beweegadvies verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Jitske Cats sport- en beweegadvies. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Jitske Cats sport- en beweegadvies verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Jitske Cats sport- en beweegadvies nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Jitske Cats sport- en beweegadvies om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Jitske Cats sport en beweegadvies te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Jitske Cats sport- en bewegingsadvies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.